Πολιτική επιστροφών

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους (αναίτια υπαναχώρηση). Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας. Η προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ξεκινάει από την ημέρα που εσείς ή ένα τρίτο μέρος που εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) λάβετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω ξεκινάει από την ημέρα που εσείς ή τρίτο μέρος που εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τα η φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα παραπάνω, να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, συμπληρώνοντας το έντυπο υπαναχώρησης και αποστέλλοντας το με ταχυδρομείο στην έδρα της Εταιρείας (Πηνελόπη Αντ. Ράλλη, Ομήρου 51, TK 10672, Αθήνα), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info[email protected]  ή με μια σαφή δήλωσή σας (πχ εγγράφως) την οποία θα αποστείλετε στις παραπάνω διευθύνσεις.

Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση

Η προθεσμία υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εφόσον η δήλωση υπαναχώρησης έχει αποσταλεί στην εταιρεία μας πριν λήξει η ανωτέρω προθεσμία υπαναχώρησης. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Οφείλετε κατόπιν να μας αποστείλετε το προϊόν ή να το παραδώσετε στην έδρα της εταιρείας μας στην διεύθυνση: Πηνελόπη Αντ. Ράλλη, Ομήρου 51, TK 10672, Αθήνα, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εάν στείλετε πίσω το προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι θα επιβαρυνθείτε με την δαπάνη επιστροφής των αγαθών και επίσης φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Υποχρεώσεις της επιχείρησης

Σε περίπτωση που υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς εκτός των αρχικών εξόδων αποστολής με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο οφείλετε να γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για την των επιστροφή χρημάτων. Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση του λογαριασμού σας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός 14 ημερών.

Επιστροφή Προϊόντων

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το αίτημα της υπαναχώρησης είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια) και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά η εταιρεία δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. H Εταιρεία δεν παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται με υπαναχώρησή και τα οποία έχουν λερωθεί και έχουν υποστεί φθορά, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους χρήση. Ειδικότερα για λόγους υγιεινής η εταιρεία μας δεν δέχεται επιστροφές μαγιό εφόσον αυτά έχουν φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί. Σε τέτοια περίπτωση κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί. Επίσης, δεν επιστρέφονται προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτετε εσείς ή στην περίπτωση εξατομικευμένων προϊόντων. Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται και από το συμπληρωμένο «έντυπο υπαναχώρησης». Αφού παραλάβουμε το προϊόν εκτιμούμε την κατάστασή του και κρίνουμε αν μπορεί να υπάρξει επιστροφή χρημάτων. Διευκρινίζεται ότι προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση υπάρχει από την εταιρεία. Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων.

Αντικατάσταση προϊόντων

Η εταιρεία μας σας δίνει το δικαίωμα να επιστρέψετε κάποιο προϊόν που παραλάβατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν. Η επιστροφή των προϊόντων με σκοπό την αντικατάσταση αυτών δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης εκ μέρους σας και άρα δεν εφαρμόζονται οι σχετικοί παραπάνω όροι. Για κάθε επιστροφή, τα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς. Οι όροι της παραπάνω παραγράφου ‘Επιστροφής Προϊόντων’ σχετικά με την κατάσταση των επιστρεφομένων προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης, ισχύουν και την περίπτωση της αντικατάστασης προϊόντων.